Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (sutrumpintai Všį) yra apibrėžiama kaip pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos pagrindiniai tikslai yra tenkinti viešuosius interesus kartu vykdant švietimo, mokymo, mokslinę, kultūrinę ir kitokią veiklą, kuri būtų naudinga visuomenei. Pasitaiko atvejų, kai viešoji įstaiga yra panaudojama vykdyti komercinei veiklai, kadangi ją turint galima gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų, pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis ir todėl, kad komercinėje veikloje yra naudingas viešojo intereso įvaizdis. Steigiant tokią įmonę, nei fizinių, nei juridinių asmenų skaičius yra neribojamas.

Viešosios įstaigos savininku gali būti vienas asmuo arba daugiau. Kai jų yra daugiau, tuomet kiekvienas iš jų yra vadinamas dalininku. Norint tapti dalininku reikia viešajai įstaigai duoti įnašą ir turėti Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų dalininko teises, kurios perleidžiamos įstatymų nustatyta tvarka. Viešojoje įmonėje dalininkai sprendimus priima balsuodami, čia priešingai nei UAB, kiekvienas dalininkas turi tik vieną balsą (išskyrus atvejus, kai įstatuose yra nurodyta kitaip), nepriklausomai nuo to, koks jo įnašas. Viešosios įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams ar darbuotojų premijoms, jis turi būti naudojamas įstatų nustatytiems tikslams pasiekti.

Viešoji įstaiga turi ir privalumų, ir trūkumų. Pirmiausiai paminėsime privalumus. Kiekvienas dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį yra pats įnešęs į Viešąją įstaigą, vadinasi kiekvienam dalininkui galioja ribota civilinė atsakomybė. Lyginant su uždarąja akcine bendrove (jai reikia 10000 litų įstatinio kapitalo), kuriant Všį nereikia jokio įstatinio kapitalo. Turint Všį suteikiamos mokestinės lengvatos, kadangi pelno mokestį reikia mokėti tik nuo ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų. Esant Všį dalininku yra nesunku pasitraukti iš veiklos ir perduoti dalininko teises kitiems asmenims, o norint gauti papildomų lėšų tereikia priimti naujus dalininkus į Všį. Taip pat Všį privalumais laikoma tai, kad ši įstaiga gali vykdyti komercinę veiklą ir gauti paramą ir juridinių asmenų ir paramą iš paprastų asmenų – 2 %, nuo jų gaunamų pajamų.

Prie trūkumų yra priskiriami šie dalykai: viešoji įstaiga gali verstis tik ta veikla, kuri nurodyta jos įstatuose; ji negali būti pertvarkoma į uždarą akcinę bendrovę; viešosios įstaigos pelnas negali būti išmokėtas dalininkams, jie pinigus gali gauti tik išmokant atlyginimus.