Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Kredito unijoms taikomi reikalavimai

Kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyti kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visos Lietuvos kredito unijos. Normatyvų dydžius ir jų apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • kapitalo pakankamumo; 
  • likvidumo; 
  • didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta;
  • didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui.

Kapitalo pakankamumo normatyvas – kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, turinčių požymių, kad bus įvykdyti, įvertintų pagal riziką, santykis:
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams, išskyrus paskolas, kurios suteiktos asociacijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, sodininkų bendrijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – asocijuotieji nariai), sudaro iki 20 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 13 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro nuo 20 iki 40 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 18 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro daugiau kaip 40 procentų visų suteiktų paskolų, – iki 2013 m. gruodžio 31 d. ne mažesnis negu 20 procentų, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – ne mažesnis negu 25 procentai.

Likvidumo normatyvas – kredito unijos likvidžiojo turto santykis su kredito unijos einamaisiais įsipareigojimais:
 
kredito unijų, kurių turtas neviršija 4,34 mln. Eur arba metinis indėlių augimas sudaro iki 15 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 30 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 15 iki 25 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 40 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 25 iki 50 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 50 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas didesnis negu 50 procentų, – ne mažesnis negu 60 procentų.

Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta normatyvas – bendrosios atvirosios valiutos pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25 procentai, bei vienos valiutos (išskyrus eurus) atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 15 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių:

25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo;

144 800 Eur.

 
 Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis – kredito unijos aukštos kokybės likvidžiojo turto ir grynojo netenkamo pinigų srauto santykis, ne mažesnis kaip 100 procentų.

Šaltinis: Lietuvos Bankas