Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Kredito reitingų naudojimas

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas) sureguliuota kredito reitingų agentūrų veikla, kredito reitingų skelbimo ir suteikimo tvarka ir naudojimosi kredito reitingais reikalavimai. Vienas iš šio reglamento tikslų yra kliovimosi kreditų reitingais mažinimas. Šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviams yra nustatytos specialios pareigos dėl kredito reitingų naudojimo, kurių laikymosi priežiūra priskirta Lietuvos bankui.

Kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, kitos įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų fondų valdymą, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys privalo:

1. naudotis kredito reitingais tik tų agentūrų, kurios yra įsisteigusios Europos Sąjungoje ir yra įregistruotos pagal Reglamentą (kredito reitingų agentūrų sąrašas skelbiamashttp://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) (Reglamento 4 straipsnis);

2. pernelyg nesikliauti kredito reitingais, siekiant įvertinti subjekto ar finansinės priemonės kreditingumą (šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviai turi patys atlikti kredito rizikos vertinimą) (Reglamento 5a straipsnis).

Tam tikriems subjektams nustatytos papildomos pareigos:

1. struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai privalo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) sukurtoje svetainėje skelbti informaciją apie jų išleistas struktūrizuotas finansines priemones (šis reikalavimas įsigalios ESMA sukūrus atitinkamą svetainę) (Reglamento 8b straipsnis);

2. vertinant struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumą, emitentas arba trečioji šalis privalo kreiptis bent į dvi kredito reitingų agentūras (šios kredito reitingų agentūros turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos ir nebūti tarpusavyje susiję) (Reglamento 8c straipsnis);

3. skiriant bent dvi kredito reitingų agentūras emisijos ar subjekto kredito reitingui nustatyti, emitentas arba susijusi trečioji šalis privalo apsvarstyti galimybę pasirinkti vieną kredito reitingų agentūrą, užimančią ne didesnę kaip 10 % rinkos dalį (Reglamento 8d straipsnis). ESMA savo interneto svetainėje (http://www.esma.europa.eu/page/CRA-documents) kasmet skelbia registruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą, kuriame nurodo joms tenkančią bendrą rinkos dalį ir suteikiamų kredito reitingų tipus.

Šaltinis: Lietuvos Bankas