Namų ūkių testavimas

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Lietuvos bankas atlieka namų ūkių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šio testavimo tikslas – įvertinti nepalankių sukrėtimų poveikį būsto paskolas turinčių namų ūkių gebėjimui tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Namų ūkių testavimas atliekamas remiantis Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinės sistemos (NŪFSIS) duomenimis, o nepalankių sukrėtimų poveikis įvertinamas konkretaus namų ūkio lygmeniu. Kartu siekiama kiekybiškai įvertinti ir namų ūkių pablogėjusios finansinės būklės poveikį pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos dalyviams, t. y. bankams, vertinant pastarųjų paskolų portfelio nuostolius. Kadangi, Lietuvos banko turimais duomenimis, šalies gyventojai daugiausia yra įsiskolinę bankams (79 % visų namų ūkių finansinių įsipareigojimų sudaro finansų institucijų suteiktos paskolos), vertinamas tik sukrėtimų poveikis bankų sistemai.

Namų ūkių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika

Namų ūkių finansinio stabilumo vertinimas pagrįstas namų ūkių biudžetų modeliavimu, parodančiu namų ūkio pajamas, gyvenimo išlaidas ir su finansiniais įsipareigojimais susijusius mokėjimus. Šiems veiksniams didelę įtaką daro makroekonominė aplinka. Namų ūkių biudžetų modelis leidžia atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, į modelį įtraukiant mažai tikėtinus, bet galimus makroekonominės aplinkos veiksnių pokyčius ir tiriant konkretaus namų ūkio galimybes tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

Mikroduomenys apie namų ūkių finansinę būklę gaunami iš NŪFSIS. Turimi duomenys leidžia įvertinti kiekvieno būsto paskolą turinčio namų ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą bei pateikti pajamų ir išlaidų skirtumo rezultatą, t. y. laisvų pajamų likutį (maržą). Kiekvieno namų ūkio laisvų pajamų likutis apskaičiuojamas taip:

Mi=DI– CL– CF– CIi,

kur M – laisvų pajamų likutis (marža), DI – disponuojamosios pajamos, CL – pragyvenimo išlaidos, CF – kitų finansinių įsipareigojimų išlaidos (įtraukiant negrąžintos būsto kredito dalies grąžinimo išlaidas), CI – palūkanų mokėjimas už būsto kreditą, i – namų ūkio indeksas.

Siekiant įvertinti nemokių namų ūkių turimus įsipareigojimus ir valdomą turtą, kuris gali būti panaudotas nuostoliams atlyginti, apskaičiuojami du rodikliai: 1) neapsaugotas įsipareigojimų neįvykdymas (angl. exposure at default, EAD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, turinčių neigiamą maržą, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje; 2) nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo (angl. loss given default, LGD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, kurių marža neigiama, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje, nepadengtą turimu finansiniu ar realiuoju turtu (šis rodiklis rodo galimų nuostolių dalį, palyginti su bankų paskolų portfeliu).

Namų ūkiai testuojami taikant tris scenarijus:

1. Nedarbo lygio išaugimo scenarijus. Dėl padidėjusio nedarbo lygio namų ūkių disponuojamosios pajamos sumažėja, atitinkamai sumažėja ir namų ūkių marža. Nedarbo lygio padidėjimo poveikis namų ūkių gebėjimui vykdyti finansinius įsipareigojimus modeliuojamas taikant Monte Carlo metodą: darbo netekimas priskiriamas konkretaus namų ūkio nariui, visų namų ūkio dirbančių narių tikimybę netekti darbo laikant vienoda. Pritaikius Monte Carlo metodą, perskaičiuojamos namų ūkių maržos. Neigiamą maržą turinčių namų ūkių dalis išauga dėl sumažėjusių pajamų ir dėl to padidėja paskolų portfelio namų ūkiams nuostoliai.

2. Palūkanų normų padidėjimo scenarijus. Išaugus būsto paskolų palūkanų normai, namų ūkių laisvų pajamų likutis (marža) sumažėja. Daroma prielaida, kad vyraujant kintamajai palūkanų normai, skolininkai palūkanų normų pokytį pajustų nedelsiant ir namų ūkių laisvų pajamų likutis sumažėtų iš karto.

3. Namų ūkių turimo nekilnojamojo turto kainų sumažėjimo scenarijus. Sumažėjus nekilnojamojo turto kainai, atitinkamai sumažėja paskolos užstato vertė ir namų ūkio grynasis turtas (turto ir įsipareigojimų skirtumas) – tai lemia didesnius tikėtinus nuostolius kreditoriui. Vertinant namų ūkių LGD rodiklį, namų ūkių grynasis turtas skaičiuojamas pagal NŪFSIS duomenis apie paskolų užstatus.

Testavimui nepalankiausiomis sąlygomis sukrėtimų dydžiai parenkami remiantis praeities duomenimis, kitų šalių patirtimi ir ekspertiniu vertinimu. Pažymėtina, kad šie scenarijai nėra pagrindiniai šalies ekonomikos augimo scenarijai, priešingai – tai ekstremalūs scenarijai, skirti įvertinti, kaip namų ūkiai yra pasirengę atlaikyti galimus netikėtus pokyčius įvykus nepalankiems makroekonominės aplinkos pokyčiams ar kitiems išskirtiniams, bet įmanomiems sukrėtimams.

Galiausiai skaičiuojami galimi bankų sistemos būsto paskolų portfelio nuostoliai. Jie yra lygūs namų ūkių, kurių marža bei turto ir įsipareigojimų skirtumas yra neigiami, įsipareigojimų sumai. Tikėtini būsto paskolų portfelio nuostoliai apskaičiuojami kaip šių nuostolių mediana, o netikėti nuostoliai gali būti apskaičiuojami iš bankų būsto paskolų portfelio nuostolių skirstinio kaip tam tikras kvantilis.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Automobilio įsigijimas ir išlaikymas

Automobilio įsigijimas ir išlaikymas

Daugeliui iš mūsų šiandieninis gyvenimas yra sunkiai įsivaizduojamas be automobilio. Jis yra kaip susisiekimo priemonė, kuri yra labai patogi. Daugeliui, kurie yra pripratę turėti nuosavą automobilį ir su juo važiuoti visur,  kur tik prireikia, mintis apie savaitę be jo kelia didelį diskomforto jausmą. Tačiau automobilio turėjimas turi vieną pagrindinį minusą – brangų išlaikymą.

BŪSTO NUOMOS SU IŠPIRKIMU PASLAUGOS ATITIKTIES ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAMS IR KELIAMŲ RIZIKŲ VARTOTOJUI VERTINIMAS

Lietuvos bankas, reaguodamas į naują būsto nuomos su išpirkimu (angl. rent-to-buy, rent-to-own) paslaugą rinkoje ir matydamas poreikį išaiškinti rinkos dalyviams šios paslaugos atitiktį Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-144 patvirtintiems Atsakingojo skolinimo nuostatams (toliau – Nuostatai), šiuo klausimu teikia savo vertinimą ir supažindina su rizikomis, kurių vartotojams gali kilti naudojantis šia paslauga. Lietuvos banko pateikiamas bendrasis paslaugos vertinimas nėra paremtas konkretaus paslaugos teikėjo teikiamos paslaugos charakteristikomis.

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga 2015 m. trečiojo ketvirčio ir trijų pirmųjų ketvirčių

2015 m. trečiąjį ketvirtį didėję pertekliniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai neatsvėrė užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansų deficitų, todėl susidarė 173,8 mln. eurųeinamosios sąskaitos deficitas. 2015 m. trečiąjį ketvirtį teigiamą mokėjimų balanso finansinės sąskaitos 189,6 mln. eurų balansą nulėmė labiau už įsipareigojimus didėję reikalavimai nerezidentams.

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

Lietuvos bankas reguliariai organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Egzaminų datos ir kita egzaminą norintiems laikyti asmenims reikalinga informacija skelbiama Lietuvos banko interneto svetainės Skyrelio „Priežiūra“ poskyryje „Pranešimai ir naujienos“.

Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių:

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!