Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Reikalavimai dėl mokėjimo įstaigos veiklos rizikos ribojimo

Mokėjimo įstaigoms, turinčioms mokėjimo įstaigos licenciją, nustatyti nuosavo kapitalo reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo turėti minimalų nuosavą kapitalą, kuris negali būti mažesnis negu minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas, nustatytas atsižvelgiant į teikiamų mokėjimo paslaugų rūšį (-is). Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių: nustatytą minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą arba vienu iš Lietuvos banko valdybos priimtame teisės akte nustatytų metodų apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį. Lietuvos bankas, remdamasis rizikos valdymo proceso, su rizika susijusių nuostolių duomenų rinkimo kokybės ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimu, gali mokėjimo įstaigai nustatyti individualų nuosavo kapitalo dydį – iki 20 procentų mažesnį arba didesnį už priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytais metodais apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.

Tiek mokėjimo įstaigos, tiek mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją turinčioms mokėjimo įstaigoms nustatyti gautų lėšų apsaugos reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo apsaugoti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti šiais būdais: atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra mokėjimo paslaugų vartotojai, lėšų; apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms garantiją ar laidavimo raštą.

Susiję teisės aktai:

Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklės
Patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 240 (Žin., 2010, Nr. 2-119);

Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimai mokėjimo įstaigoms 
Patvirtinti Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2010, Nr. 4-184);

2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 248 „Dėl mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų“
(Žin., 2010, Nr. 4-185);

2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 249 „Dėl mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“
(Žin., 2010, Nr. 2-120).

Šaltinis: Lietuvos Bankas